حکیم فردوسی توسی

در هــر سرنوشــ ـتــی ، رازی مهم فرو نهفته اســت . حکیم ارد بزرگ


تاوان بزرگی ، تنهــاییســت . حکیم ارد بزرگ


اگر آرمان زنــــ ــدگی خویش را بدانیم ، هــر دم از خانه این و آن ، سر در نمی آوریم . حکیم ارد بزرگ


در دوران زنــــ ــدگی ، تنهــا زمان هــایی برایمان ارزشمنــــ ــد اســت ، که آرمانی را پیگیری می کنیم . حکیم ارد بزرگ


کسی که انــــ ــدیشه اش ، بازیچه اخبار پراکنــــ ــده و روزانه اســت ، هیچ گاه فرصت درســت فکر کردن به آرمان زنــــ ــدگی خویش را نــــ ــدارد . حکیم ارد بزرگ


خوی آدمی ، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی اســت . حکیم ارد بزرگ


بزرگتـــ ـرین کجرویــهــا را زمانی انجام می دهیم ، که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دســت دادن نــــ ــداریم . حکیم ارد بزرگ


برای رسیـــدن به آرمان ، بایـــد از همه نیروهــایمان بهــره بگیریم ، هــر بار که به در بســته ایی رسیـــدیم ، نبایـــد خویشــ ـتن را سرزنش کنیم . حکیم ارد بزرگ


گام بردار ، راه هــای تازه ، در آرزوی رسیـــدن قدم هــای ما هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جســت و جو می کنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


بزرگتـــ ـرین کارخانه نابودی توانمنــــ ــدی هــا ، آیین آموزشی نادرســت اســت.  حکیم ارد بزرگ


هیچ پیروزی و شکســتــی ، همیشگی نیســت . حکیم ارد بزرگ


بیچاره مردمی که قهــرمان نــــ ــدارنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آدم شایســته ، کسی اســت که با وجود داشــ ـتن دلی خونین از نامردمی هــا ، باز هم مهــربان اســت و یـــاور . حکیم ارد بزرگ


آدمی با کینه ، زنــــ ــدگی را بر دوســتان نیز تنگ می کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ

 
در هــر سرنوشــ ـتــی ، رازی مهم فرو نهفته اســت . حکیم ارد بزرگ


کارمنــــ ــدان نابکار ، از دزدان و آشــ ـوبگران ، بیشــ ـتـــ ـر به کشــ ـور آسیب می رساننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


از سرباز تـــ ـرسو ، همچون دشمن بایـــد هــراسیـــد . حکیم ارد بزرگ


تنهــا مادر و پدر ، خواســت هــای فرزنــــ ــد را ، بی هیچ چشم داشــ ـتــی برآورده می سازنــــ ــد . حکیم ارد بزرگبزرگترین فیلسوف جهان , great orod , orod , hakim orod bozorg , چهره های ماندگار , مشاهیر خراسان شمالی ,مشاهیر شیروان , بزرگترین اندیشمند معاصر ,بزرگترین فلاسفه تاریخ,بزرگترین فیلسوف معاصر,عکس ارد کبیر,مجتبی شرکا,ارود بزرگ,اورد بزرگ,ارد بزرگ, عکس سخنان حکیمانه,عکس ارد بزرگ,عکس سخنان بزرگان,جملات بزرگان با تصویر,عکس حکیم ارد بزرگ, بزرگترین متفکر جهان

بیـــداری و خیزش مردمی ، بدون آگاهی ، شدنی نیســت .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــد ، پلهــای پشــ ـت سر خود را ، نیســت و نابود نمی کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


بهتـــ ـرین سپر در برابر دشمنان ، خـــرد و انــــ ــدیشه اســت .  حکیم ارد بزرگ


بدخواهــان را با فراموشی و دوری ، نابود کن .  حکیم ارد بزرگ


ســتــیزه جویـــان ، کشــ ـته انــــ ــدیشه هــای پلیـــد خویش خواهنــــ ــد شد .  حکیم ارد بزرگ


بسیـــاری از ســتــیزهــا ، برآینــــ ــد دردهــا و گریــه هــای دوران خـــردسالی اســت .  حکیم ارد بزرگ


برای نزدیکی و همگرایی خانــــ ــدان خویش ، بایـــد دســتگیر یکدیگر شــ ـویم .  حکیم ارد بزرگ


مرد دلیر بهنگام ســتــیز و نبرد ، رایزنی و مشــ ـورت با ریش سپیـــدان را فراموش نمی کنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


همواره برای پاسخگویی به یورش دشمنان سرزمین خویش ، آماده باشیم . حکیم ارد بزرگ


بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده انــــ ــد ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده انــــ ــد که اساطیر زنــــ ــده خود را ، قربانی نام مردگان می کننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


بزرگان انتقامجو نیســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آزادیخواهــان ، شایســته تـــ ـرین اساطیر هــر سرزمین هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


مردان و زنان کهن ، برآینــــ ــد و پژواک پاکی و راســتــی هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ

 
بوی خوش زنــــ ــدگی ، در سخن زنان و مردان پاک نهــاد جاریســت . حکیم ارد بزرگ


رســتاخیزهــای مردمی ، بدون همراهی زنان دلیر ، ناممکن اســت چرا که زن ، پرچمــدار وارســتگی ، پاکی و از خودگذشــ ـتگی اســت . حکیم ارد بزرگ


مردان کهن ، مرزداران و پیشاهنگان ، شــ ــرف و امنیت هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


پشــ ـتکار ، گوهــر مردان و زنان فرهمنــــ ــد اســت . حکیم ارد بزرگ


فداکاری زنان ، بسیـــار با ارزشــ ـتـــ ـر از دلیری در مردان اســت . حکیم ارد بزرگ


بزرگی ، بی مهــر و دوســتــی بدســت نمی آیـــد .  حکیم ارد بزرگ


آنانکه تــیشه به ریشه بزرگان سرزمین خویش می زننــــ ــد ، خود و فرزنــــ ــدانشان را بی پناه ساخته انــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


نخســتــین گام بهــره کشان کشــ ـورهــا ، در آغاز نابودی بزرگان آنهــاســت و سپس تاراج دارایی شان .  حکیم ارد بزرگ


در تباری که کهنسالی نیســت ، آرامش به سختــی پیـــدا می شــ ـود .  حکیم ارد بزرگ


کشــ ـوری که دارای سرمایــه گذاری و کارآفرینی نیســت ، توان نگهبانی از دســتاوردهــای آرمانی و میــهنی خویش را نــــ ــدارد .  حکیم ارد بزرگ


مبارزه پیگیر با آلودگی دســتگاه دیوانی ، توان سرمایــه گذاری و کارآفرینی را بیشــ ـتـــ ـر می کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


چه بسیـــار زنان و مردانی را دیـــدم که به جای گوش کردن به نــــ ــدای عقل و خـــرد ، دامن فریبکاران و جادوگران را گرفته بودنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


 سخنان بزرگان ، جواهــرات با ارزش درون سخنرانی هــاســت . حکیم ارد بزرگ


سخن نیک بزرگان ، راه رسیـــدن به خوشبختــی را کم می کنــــ ــد ، و سخن نادانان تباهی را نزدیک می سازد .حکیم ارد بزرگ


 زمانی از توانایی خویش لذت می بریم ، که در راه بدســت آوردن آن ، کوشش بسیـــار نموده ایم . حکیم ارد بزرگ


از نامهــربانان دوری کنیـــد تا از آتش خشم و کین آنهــا در امان مانیـــد . حکیم ارد بزرگ


شادی ، پایکوبی گیتــی ، در درون ماســت . حکیم ارد بزرگ


سخنان بزرگان را بایـــد بارهــا و بارهــا نوشــ ـت ، تا در ذهن و انــــ ــدیشه مانــــ ــدگار شــ ـونــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


بیشــ ـتـــ ـر سخنانی که به پادشاهــان گذشــ ـته نسبت می دهنــــ ــد ، دروغ و بی پایــه و اساس اســت . حکیم ارد بزرگ


پدران و مادران شایســته ، میـــان فرزنــــ ــدان خویش ، فرق نمی گذارنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


شادی و امیـــد روان آدمی را می پرورد ، گر چه ، تن رنجور و زخمی باشد . حکیم ارد بزرگ


شادی یک سرزمین ، بدون داشــ ـتن آزادی ، آفریـــده نمی شــ ـود . حکیم ارد بزرگ


آدم هــای شاد ، جوان و جوانتـــ ـر می گردنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

پیوندها