حکیم فردوسی توسی

خوشــ ــرویی ، دارایی با ارزشی اســت . حکیم ارد بزرگ


آدمی ، بخشی از گیتــی اســت و باز در آن آمیخته می گردد .  حکیم ارد بزرگ


ادب و کردار نیک ، از جهــان بزمگاهی خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگ


اگر پرواز را باور کنی ، پر و بال خواهی گرفت .  حکیم ارد بزرگ


آرزوهــای خویش را ارزشمنــــ ــد بدان ، که توان پرواز تو ، به سوی آرمان هــاســت .  حکیم ارد بزرگ


آدمی می توانــــ ــد ، بارهــا و بارهــا به شیوه هــای گوناگون ، قهــرمان شــ ـود . حکیم ارد بزرگ


کوهســتان ، نهیب مهــر اســت و دوســتــی . حکیم ارد بزرگ


اگر دل گیتــی را بگشاییم ، این سخن را خواهیم شنیـــد : هــر کنشی واکنشی را در پی دارد ، پس کردار ما ، چه خوب و چه زشــ ـت ، بی بازگشــ ـت نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


سخن بدون پشــ ـتوانه ، گزاف گویی اســت . حکیم ارد بزرگ


آغاز هــا را بایـــد جشن گرفت ، چرا که شیره جهــان ، در بالنــــ ــدگی و زاینــــ ــدگیســت .  حکیم ارد بزرگ


به خواب هــایت دل مبنــــ ــد ، زنــــ ــدگی از آن هوشیـــاران و بیـــدارانی اســت ، که از تنهــایی برون آمــده و برای پیشــ ــرفت به هم پیوســته انــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


سیـــاســتمــدار بزرگ ، نبض رویـــدادهــای آینــــ ــده را در دســت دارد و آنهــا را پیش بینی می کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


انــــ ــدیشه و سخن نامــداران و اساطیر زاینــــ ــده اســت ، یـــاد آنان برای فرزنــــ ــدان سرزمین خویش ، شادی و امیـــد به ارمغان می آورد . حکیم ارد بزرگ


شکســت ، بن بســت نیســت ، یک پیچ اســت بسوی پیروزی .  حکیم ارد بزرگ


 بیچاره آدمی که ، راه درســت زنــــ ــدگی خویش را از نادان می پرسد . حکیم ارد بزرگ


رسانه هــای تشــ ـویشگر ، بدتـــ ـرین دشمنان سرمایــه گذاری و کار هســتنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


کشــ ـورهــای زیـــاده خواه ، پیشــ ـتازی خویش را ، در نا امنی و پلشــ ـتــی سرزمین هــای دیگر می بیننــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


رهــایی و آزادی آدمی ، برآینــــ ــد خـــرد اســت و دانایی .  حکیم ارد بزرگ


خوشبخت آدمیســت ، که پیمانه زنــــ ــدگی اش ، همواره لبریز از شادیســت . حکیم ارد بزرگ


زیباتـــ ـرین جشن و بزم گیتــی ، نوروز باســتانی ایرانیـــان اســت . حکیم ارد بزرگ


آرمان بزم هــا و جشن هــا ، بخشش شادیســت . حکیم ارد بزرگ


تنــــ ــدرســتــی ، پیش نیـــاز هــر آرمان باشکوهی اســت . حکیم ارد بزرگ 


برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را ، به حال خود رهــا مکن . حکیم ارد بزرگ 


پاسداشــ ـت مهــر پدر و مادر ، یکی از بزرگتـــ ـرین خوشبختــی هــاســت . حکیم ارد بزرگ 


زنــــ ــدگی رنج و درد نیســت ، هدیــه ایی اســت برای شاد بودن . مادر گیتــی جام زهــر بر دهــان کودک خویش نمی گذارد ، او می پرورانــــ ــد برای بهــروزی و خوشبختــی . حکیم ارد بزرگ 


دوســتــی با کسی که باورهــایت را نمی پذیرد ، به جایی نخواهد رسیـــد .  حکیم ارد بزرگ


خوشــ ــرویی ، دارایی با ارزشی اســت . حکیم ارد بزرگبزرگترین فیلسوف جهان , great orod , orod , hakim orod bozorg , چهره های ماندگار , مشاهیر خراسان شمالی ,مشاهیر شیروان , بزرگترین اندیشمند معاصر ,بزرگترین فلاسفه تاریخ,بزرگترین فیلسوف معاصر,عکس ارد کبیر,مجتبی شرکا,ارود بزرگ,اورد بزرگ,ارد بزرگ, عکس سخنان حکیمانه,عکس ارد بزرگ,عکس سخنان بزرگان,جملات بزرگان با تصویر,عکس حکیم ارد بزرگ, بزرگترین متفکر جهان

دوســتــی که نومیـــدنامه می خوانــــ ــد ، همیشه سوار بر تو ، و پیشدار دورخیزهــای بلنــــ ــدت خواهد بود . حکیم ارد بزرگ


کشــ ـورهــای پیشــ ــرفته و یـــا در حال پیشــ ــرفت اساطیرشان زنــــ ــده انــــ ــد و کشــ ـورهــای عقب افتاده ، اساطیرشان مرده و یـــا افسانه انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


بزرگی تنهــا در خـــرد و انــــ ــدیشه برتـــ ـر و پیشــ ــرو ، هویـــدا می گردد . حکیم ارد بزرگ


بخت همچون مرغی در گوش ما می خوانــــ ــد و ما را به سویی می کشانــــ ــد . حکیم ارد بزرگ 


بهتـــ ـرین فرزنــــ ــدان ، آنانی هســتنــــ ــد که پدر و مادر خویش را ، به هنگام بیماری و ناتوانی تنهــا نمی گذارنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


سرچشمه خوار نمودن دیگران ، بی شــ ــرمی و بی ادبی اســت .  حکیم ارد بزرگ


گذشــ ـتن از سختــی هــای پیش رو ، چنــــ ــدان سخت تـــ ـر از آن چه پشــ ـت سر گذاشــ ـته ایم ، نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


سیـــاســتمــدار بزرگ ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیـــا از یـــاد نمی برد و همیشه ، پشــ ـتــیبان آنهــاســت . حکیم ارد بزرگ


بی هیچ چشم داشــ ـتــی ، همواره مهــربان باش . حکیم ارد بزرگ


 درازای زنــــ ــدگی ، در بخشنــــ ــدگی و مهــربانی اســت . حکیم ارد بزرگ


جشن هــا ، مهــر ودوســتــی را  صد چنــــ ــدان نموده و زایش و دگرگونی را به ارمغان می آورنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


چراغ جشن و بزم را ، همواره فروزان داریم . حکیم ارد بزرگ


آگاهی ، تنهــا راه رسیـــدن به آزادیســت . حکیم ارد بزرگ


کسی که آزادی می جویـــد ، زنــــ ــدانی برای انــــ ــدیشه هــای دیگر نمی گســتـــ ـرد . حکیم ارد بزرگ


آزادی ، یک فرهنگ پیشــ ــرو برای پویش و رشد بشــ ــری اســت . حکیم ارد بزرگ


تنهــا مردم آزاد و همــدل می تواننــــ ــد سازنــــ ــده یک فرمانروایی بزرگ و نیرومنــــ ــد شــ ـونــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


آزادی بدون باور همگانی و همراهی عمومی پا نمی گیرد . حکیم ارد بزرگ


زنــــ ــدگی با آدمهــای در بنــــ ــد و انکار شده ، لذتــی نــــ ــدارد . حکیم ارد بزرگ


 آزادی همگان را پاس بداریم . حکیم ارد بزرگ


آزادی ، بدون از خودگذشــ ـتگی ، ناکارا و ناتوان اســت . حکیم ارد بزرگ


فرمانروای دانا می دانــــ ــد ، هیچ نــــ ــدایی با کشــ ـتن نابود نمی شــ ـود . حکیم ارد بزرگ


آزادی ، بر فرش سرخ خون ، نمی نشینــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


درخت آزادی ، با خونریزی و کشــ ـتار پا نمی گیرد ، هیچ آدمکشی ، آزادیخواه نیســت . حکیم ارد بزرگ


رشد فرهنگ بشــ ــری ، موجب می گردد که همه خودکامگان جهــان ، نــــ ــدای آزادی و آزادیخواهی سر دهنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

پیوندها